अध्यात्मिक

शनि देव मंत्र | Shani Dev Mantra

Shani Dev

।। शनि देव मंत्र ।।

ॐ निलांजनं समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम ।।

छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम ।।

।। शनि पिडाहर स्तोत्रं ।।

सुर्यपूत्रो दिर्घदेहो विशालक्ष: शिवप्रिय: ।

दिर्घचार: प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि: ।।

।। शनि गायत्री मंत्र ।।

सुर्यपूत्रो दिर्घदेहो विशालक्ष: शिवप्रिय: ।

दिर्घचार: प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि: ।।

।। शनि बीज मंत्र ।।

ॐ प्रां प्रिं प्रौ स: शनैश्वराय नमः ।।

।। ॐ शनैश्वराय नमः ।।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *